LIST

previous

next

DATA

bot. name

Diphasiastrum tristachyum

common name

Blue Ground-cedar

(credit below)

Diphasiastrum tristachyum = Ground-cedar

bot. name

Diphasiastrum tristachyum

credit:

Don Lubin