LIST

previous

next

DATA

bot. name

Diplazium pycnocarpon

common name

Narrow-leaved Glade Fern

Diplazium pycnocarpon = Narrow-leaved Glade Fern
 

bot. name

Diplazium pycnocarpon

credit:

Don Lubin