LIST

previous

next

DATA

bot. name

Deparia acrostichoides

common name

Silvery Glade Fern stipe

(credit below)

 

bot. name

Deparia acrostichoides

credit:

Don Lubin