LIST

previous

next

DATA

bot. name

Woodwardia areolata

common name

fertile Netted Chain

 

bot. name

Woodwardia areolata

credit:

John A. Lynch