LIST

previous

next

DATA

bot. name

Dryopteris intermedia x marginalis

common name

hybrid Wood Fern

(credit below)

Dryopteris intermedia x marginalis = hybrid Wood Fern
 

bot. name

Dryopteris intermedia x marginalis

credit:

Don Lubin