LIST

previous

next

DATA

bot. name

Equisetum pratense

common name

Meadow Horsetail